ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

За нас

ОписаниеНашият екипКонтактиДокументиФактори на устойчивост

Описание

Наименование, правно-организационна форма


„Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД, ЕИК 175027521, седалище и адрес
гр. София, бул.  „Тодор Александров” No 117

Регистрация. Срок на учредяване


„Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД е регистрирано на 09.02.2006 г. и е вписано в Регистъра за
търговските дружества под № 101362, том 1357, стр. 39 по ф.д. 1424/2006г. по описа на Софийски
градски съд и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175027521.

Дружеството е учредено за неопределен срок.
„Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД е получило лиценз за извършване на дейност като управляващо
дружество с Решение №79-УД от 1 Февруари 2006г. на Комисията за финансов надзор.

Записан и внесен капитал


Капиталът на Управляващото дружество е изцяло внесен и е в размер на 300 000 (триста хиляди) лв.,
разпределен в 300 (триста) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас всяка и
номинална стойност 1 000 (хиляда) лева.

Едноличен собственик на капитала на „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД e „Тексим Банк“ АД,
ЕИК 040534040, седалище и адрес на управление:  гр. София 1309, район Възраждане,
бул. „Тодор Александров” No 117.