ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

За нас

ОписаниеНашият екипКонтактиДокументиФактори на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

УД Тексим Асет Мениджмънт ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

Причини за отказ от отчитане неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения:

След извършен анализ на нормативната база и на наличната информация относно финансовите инструменти, в които УД "Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД инвестира привлечените от клиенти средства, и вземайки предвид актуалните инвестиционни цели, стратегии и политики на колективните инвестиционни цели, управлявани от Управляващото дружество, както и приложимите политики и процедури на УД "Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД бе взето решение Управляващото дружество да не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост съгласно член 4, параграф 1, т. б от Регламент (ЕС) 2019/2088.

Основните причини за това решение са, че към датата на приемане на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД "Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД:

-Не е приет пълния пакет технически стандарти към Регламента за таксономията,
-Липсва обратна информация от страна на дружествата емитенти, относно въздействието върху устойчивостта на тяхната дейност
-Липсва методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата - емитенти на финансови инструменти.
-Управляващото дружество не разполага с информационна база данни от емитенти, инвестиции в чиито финансови продукти са препоръчителни при оценка на рисковете за устойчивостта;

В следствие на посочените по-горе причини, считаме, че към датата на Приемането на Политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения, разглеждането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД "Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД би довело до накърняване на интересите на инвеститорите, касаещи доходността на портфейлите на колективните инвестиционни схеми, които Управляващото дружество организира.