ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Уведомление

 

Уведомление

31 юли 2018 г.

 Уважаеми дами и господа,

Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД уведомява всички лица, притежаващи дялове в Договорен фонд „ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ“ (с ново наименование Договорен фонд „ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“), за следното:
С решения по протокол от заседание на Съвета на Директорите на Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД, проведено на 28.06.2018 г., се променя наименованието на Договорен фонд „Тексим Парични Пазари“ на Договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд“ и договорният фонд престава да бъде Фонд на паричния пазар, в съответствие с класификацията, дадена в Насоките на CESR (Ref.: CESR/10-049) относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар.
Всички лица, притежаващи дялове в Договорен фонд „ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ“ (с ново наименование Договорен фонд „ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“), имат възможност, ако желаят да заявят своите дялове за обратно изкупуване в 30-дневен срок от настоящото уведомление. След изтичането на посочения срок Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД ще премине към промяна инвестициите на Договорен фонд „ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ“ (с ново наименование Договорен фонд „ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“).
 
Относимите Правила на Договорен фонд „ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД“ са променени в съответствие с горепосоченото, одобрени са от Комисия за финансов надзор и са публикувани по законоустановения начин.УД „Тексим Асет Мениджмънт" ЕАД
31.07.2018г.