ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Промени в таксите свързани с на ДФ Тексим Парични Пазари

 

Промени в таксите свързани с на ДФ Тексим Парични Пазари

Решение № 153 – ДФ  и 154 - ДФ от 25.02.2013 г. на Комисията за финансов надзор 25 февруари 2013 г.
Уважаеми господа,
 
     Във връзка с Решение № 153 – ДФ  и 154 - ДФ от 25.02.2013 г. на Комисията за финансов надзор, с което се издават одобрения на приетите промени в  Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Тексим Парични Пазари“ с цел съобразяване с Насоки на CESR относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар (Дата: 19 май 2010 г. Реф.:CESR/10-049), Ви уведомяваме за следните промени:
 
1. Считано от 26.02.2013 г. влизат в сила следните промени в таксите свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ Тексим Парични Пазари:
 
       -  При покупка на дялове от ДФ “Тексим парични Пазари”, инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
 
       - При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим парични Пазари” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.
 
2. Считано от 26.02.2013 г. нетната стойност на активите на договорния фонд и нетната стойност на активите на един дял се определят за всеки работен ден, при условията и по реда на действащото законодателство, Правилата, Проспекта и Правила за оценка на активите и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Тексим Парични Пазари“. Цените, по които се изпълняват поръчките за продажба и обратно изкупуване на дялове на ДФ Тексим Парични Пазари, подадени в рамките на един работен ден, се изчисляват на следващия работен ден.
 
3. За ДФ Тексим България, ДФ Тексим Балкани   и ДФ Тексим Комодити емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на един дял се определят (изчисляват) два пъти седмично - сряда и петък до 12:00 часа. По цените, изчислени в сряда се изпълняват поръчките, подадени през предходните петък, понеделник и вторник. По цените, изчислени в петък се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък.
 
Проспекта, Ключовата информация за инвеститорите, Правилата и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "Тексим Парични Пазари" са достъпни за инвеститорите в интернет страницата на дружеството www.teximbank.bg/am и на адреса на управляващото дружество в гр. София 1309, бул.Тодор Александров 141, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч.