ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Промени в таксите на ДФ Тексим Комодити Стратеджи

 

Промени в таксите на ДФ Тексим Комодити Стратеджи

28 февруари 2017 г.
Промени в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дяловете на ДФ Тексим Комодити
 
Уважаеми Господа,
 
     Във връзка с чл. 61 ал. 1 от Наредба № 44 за № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и Решения № 220-ДФ, 221-ДФ, 222-ДФ от 27.02.2017 г. на изпълняващия правомощията на заместник – председател на Комисията за финансов надзор, с ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с които се издават одобрения на приетите промени в Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ Тексим Комодити Стратеджи, Ви уведомяваме за следното:
 
 Считано от 28.02.2017 г. влизат в сила следните промени в таксите свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ Тексим Комодити Стратеджи:
 
       -  При покупка на дялове от ДФ Тексим Комодити Стратеджи, не се удържат разходи по емитирането на един дял.
 
       - При обратно изкупуване на дялове от ДФ Тексим Комодити Стратеджи инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора. Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.
 
Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ "Тексим Комидите Стратеджи" са достъпни за инвеститорите в интернет страницата на дружеството www.teximbank.bg/am и на адреса на управляващото дружество в гр. София 1309, бул.Тодор Александров 141, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч.