ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Промени в таксите на ДФ Тексим Балкани

 

Промени в таксите на ДФ Тексим Балкани

28 февруари 2017 г.
Промени в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на дяловете на ДФ Тексим Балкани
 
Уважаеми Господа,
 
     Във връзка с чл. 61 ал. 1 от Наредба № 44 за № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и Решения №  225-ДФ, 226-ДФ и 227-ДФ от 27.02.2017 г. на изпълняващия правомощията на заместник – председател на Комисията за финансов надзор, с ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с които се издават одобрения на приетите промени в Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на  ДФ Тексим Балкани, Ви уведомяваме за следното:
 
 Считано от 28.02.2017 г. влизат в сила следните промени в таксите свързани с обратното изкупуване на дялове на ДФ Тексим Балкани:
 
        - При обратно изкупуване на дялове от ДФ Тексим Балкани инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора. Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.

Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ "Тексим Балкани" са достъпни за инвеститорите в интернет страницата на дружеството www.teximbank.bg/am и на адреса на управляващото дружество в гр. София 1309, бул.Тодор Александров 141, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч.