ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

ДФ Тексим Консервативен Фонд

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Стратегия и цели

  1. Инвестиционната цел на Договорния Фонд е да поддържа стойността на имуществото на фонда и да реализира доходност, основана предимно на капиталови печалби и лихвен доход при зададено ниско до умерено ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби.
  2. ДФ „Тексим Консервативен Фонд” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.
 

Профил на инвеститора

Инвестицията в дялове на Фонда е предназначена за инвеститори, които биха искали да инвестират средства в диверсифициран продукт, който предлага запазване на стойността на инвестицията им, осигурен от инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, при поемането на ниско до умерено ниво на риск.

Инвестиционни ограничения

Видове
инструменти
(активи)
Относителен дял в размера
на общите активи на фонда
1 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 90%
2 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка; До 90 %
3 Прехвърляеми дългови прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд; До 90 %
4 Наскоро издадени прехвърляеми дългови ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд; До 10 %
5 Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; До 100 %
6 Инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на условията, определени в чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗДКИСДПКИ; До 90 %
     
     

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

При покупка на дялове от ДФ “Тексим Консервативен Фонд”, инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).
При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим Консервативен Фонд” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи , но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.

Депозитар

Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит БулБанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7

Издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда, съгласно Правилата на ДФ „Тексим Консервативен Фонд“, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента. За реда и начините за сключване на договорите се прилагат съответно чл. 58 и следващите  от Наредба № 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба № 38).

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:


Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр.София, бул. „Тодор Александров” No 117
тел. +359 2 903 56 40
Лице за контакт: Елисавета Арсениева Панайотова

 

Инвестиционни посредници

ИП “Реал Финанс” АД и др.