ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

ДФ Тексим Комодити Стратеджи

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Стратегия и цели

  1. Основната цел на Фонда е реализирането на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в борсово търгувани фондове и акции, търгувани на основните фондови пазари в Европа, САЩ и Азия.
  2. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по - високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулативните изисквания.
  3. Съгласно Правилата на Фонда, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” не разпределя доход между притежателите на дялове; реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.

Профил на инвеститора

Фондът е подходящ за инвеститори с инвестиционен хоризонт минимум 3 години, които търсят висока доходност и реализиране на капиталови печалби от направените инвестиции, и са готови да поемат умерени до високи нива на риск.
 

Инвестиционни ограничения

Видове
инструменти
(активи)
Относителен дял в размера
на общите активи на фонда
1 Акции и дялове, издавани от борсово търгувани  фондове и други борсово търгувани продукти (ETFs, ETNs и ETCs) по чл.11, ал.3 и 4 от Наредба №44 До 90%
2 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 75 %
3 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; До 75 %
4 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата на договорния фонд; До 75 %
5 Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях
инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по чл. 38, ал. 1, т.1-3 от ЗДКИСДПКИ
 
До 15 %
6 Дялове (акции) на други колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ До 10%
7 Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в правилата на договорния фонд; До 10%
8 Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар До 10%
9 Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ До 10%
10 Влогове в кредитни институции, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. Не по малко от 2%

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Такси свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда

Няма разходите за емитирането на дялове
 
Няма разходите при обратното изкупуване на дялове.
 
При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим Комидити Стратеджи” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
 
Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.

Платените от инвеститора такси се използват за управление на фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Банка депозитар

Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит БулБанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7
 

Издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда, съгласно Правилата на ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента. За реда и начините за сключване на договорите се прилагат съответно чл. 58 и следващите  от Наредба № 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба № 38).
Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:


Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров” No 117
тел. +359 2 903 56 40
Лице за контакт: Елисавета Арсениева Панайотова

Инвестиционни посредници

ИП “Реал Финанс” АД и др.