ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

ДФ Тексим Балкани

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Стратегия и цели

  1. Основната инвестиционна цел на Фонда е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат основно от капиталови печалби, при умерено до високо ниво на риск.
  2. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по - високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулативните изисквания.
  3. ДФ „Тексим Балкани“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях като разлика между цената на придобиване и тази на продажба.
 

Профил на инвеститора

Договорният фонд е подходящ за инвеститори с инвестиционен хоризонт минимум 3 години, които търсят висока доходност и реализиране на капиталови печалби от направените инвестиции, и са готови да поемат умерени до високи нива на риск. 

Инвестиционни ограничения

Видове
инструменти
(активи)
Относителен дял в размера
на общите активи на фонда
1 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 80%
2 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; До 80%
3 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата на договорния фонд; До 80%
4 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 30%
5 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; До 30%
6 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорния фонд; До 30%
7 Дялове (акции) на други колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ; До 10%
8 Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в правилата на договорния фонд; До 10%
9 Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар; До 10%
10 Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ До 10%
11 Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях
инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по чл. 38, ал. 1, т.1-3 от ЗДКИСДПКИ
До 10%
12 Влогове в кредитни институции, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; Не по малко от 2%

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Такси свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда

Няма разходи за емитирането на дялове.
Няма разходи при обратното изкупуване на дялове
 
При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим Балкани” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.
 
Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.

Платените от инвеститора такси се използват за управление на фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Депозитар

Депозитарят на Договорен фонд „Тексим България” е „УниКредит БулБанк” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. Св. Неделя 7

Издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове

 

Продажбата и обратното изкупуване на дяловете на Фонда се извършва от управляващото дружество за сметка на Фонда, съгласно Правилата на ДФ „Тексим Балкани“, въз основа на писмена поръчка-договор с клиента. За реда и начините за сключване на договорите се прилагат съответно чл. 58 и следващите  от Наредба № 38 от 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) (Наредба № 38).

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:
подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща законоустановените реквизити, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Поръчка за покупка на дялове може да се получи на гишетата.
превеждат по банков път сумата срещу записаните дялове в специалната левова сметка IBAN № BG96UNCR70001500039128, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открита в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.
♦      в случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.
Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар. 
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация и безплатно копие на проспекта, правилата на договорния фонд и документа с ключовата информация за инвеститорите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адреса на Управляващото Дружество: гр. София, бул. „Тодор Александров” No 117
тел. +359 2 903 56 40
Лице за контакт: Елисавета Арсениева Панайотова
 

Инвестиционни посредници

ИП “Реал Финанс” АД и др.