ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

За нас

ОписаниеНашият екипДокументи

Иглика Логофетова

Председател на Съвета на Директорите
Иглика Логофетова притежава магистърска степен по „Право“ от Софийския Университет.

Професионалният й опит започва като юрисконсулт в Община „Красно село” (1992 -1993 г.) От април 1993 г. до октомври 1997 г.  работи  последователно като юрист в Управление „Банков надзор”  и юрисконсулт в управление „Правно” на БНБ.

От края на 1997 г. е вписана като адвокат в списъка на адвокатите при САК. Към настоящия момент е управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Логофетова, Николова и съдружници” . Като вписан адвокат от 1997 г до момента Иглика Логофетова работи основно в областта на банковото и търговско право.

За този период Иглика Логофетова е консултирала Българската народна банка, „Токуда Банк”, “ДЗИ Банк”, ЗАД ДЗИ, “Централна кооперативна банка” и други финансови и публични институции.  

От 2001 г. до 2004 г. Иглика Логофетова е консултирала „Банкова консолидационна компания”, през който период бяха продадени мажоритарните пакети в ТБ „Биохим” и Банка ДСК.

Иглика Логофетова е била юридически консултант на Фонда за гарантиране на влоговете в банките от 2003 до август 2005 г.

През периода 2006 - 2007 г. е консултирала продажбата на мажоритарните пакети от ДЗИ Банк и ЗАД ДЗИ.

Иглика Логофетова е била синдик на няколко търговски дружества и три търговски банки – „Частна земеделска и инвестиционна банка” АД, „Банка за земеделски кредит” АД и „Международна банка за търговия и развитие”.

Участвала е в управлението на „Алфа Кредит” АДСИЦ като Председател на Съвета на директорите до началото на 2012 г.

От месец Юни 2011г. до момента  Иглика Логофетова  е Председател на Управителния съвет на „Тексим Банк” АД. От м. Октомври  2012 г., до момента  Иглика Логофетова  е Председател на СД на УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД.

Кирил Стоименов

Изпълнителен директор и Заместник председател на Съвета на Директорите
Кирил  Стоименов притежава магистърска степен по „Маркетинг и Мениджмънт” от Университета за национално и световно стопанство (1996 г.).

В периода от 2000-2007 г. е преминал редица курсове и семинари, сред които „Валутни операции и международни  финансови операции“ и „Валутни деривативни стратегии, опции и фючърси“ организирани от Международен  Банков Институт – София и USAID, „ Money Markets Operations“ организиран от Международен  Банков Институт – София и ATTF Luxembourg. Притежава  ACI DEALING CERTIFICATE  издаден от  ACI THE FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION.

Професионалният си опит в областта на финансите Кирил Стоименов е стартирал през 1999 г. в „Международна Банка за Търговия и Развитие” АД като експерт „Валутни разплащания”, в периода 2000-2006 г. заема длъжностите „Валутен дилър“ и „Главен валутен дилър“ в същата банка. 

В периода от август 2006 до 2011 г. заема позициите „Експерт“, „Главен експерт“ и „Началник“ на отдел „Трежъри“  в Фонда за Гарантиране на Влоговете в Банките (ФГВБ) - управляващ инвестиционния портфейл на ФГВБ на стойност 1,3 милиарда BGN. От м. Февруари 2012 г. е част от екипа на УД „Тексим Асет Мениджмънт”  ЕАД.

Елисавета Арсениева

Изпълнителен директор и Член на Съвета на Директорите
Елисавета Арсениева е Бакалавър по Пари и Финанси, университет Louis Pasteur гр. Страсбург, Франция.
Притежава сертификати за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор.
Има дългогодишен стаж в Финансова Група Сомони, в това число брокер на ценни книжа и управител на ИП Сомони файненшъл брокеридж, а от 2007 г. до 2011 г. е фонд мениджър на в УД Сомони Асет Мениджмънт. От 2012 г. е част от екипа на УД „Тексим Асет Мениджмънт”  ЕАД.

Евгени Недев

Член на Съвета на Директорите
Евгени Недев притежава магистърска степен по „Интелектуална собственост” от Университета за национално и световно стопанство.
Професионалният му опит започва през 1996 г., като експерт в Държавната комисия по ценни книжа и фондови борси (днес Комисия за финансов надзор). През годините последователно заема различни длъжности в регулатора свързани с надзора върху дейността на публичните дружества, управляващите дружества и инвестиционните посредници. През периода 2014 г. – 2019 г. работи като експерт „Бизнес развитие“ в инвестиционен посредник „Делтасток“ АД и „Управление на риска“ в управляващо дружество „Делтасток  Управление на активи“ ЕАД. Присъединява се към екипа на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД през 2020 г.

Кирил Владов


Член на Съвета на Директорите
Кирил Владов е бакалавър по Финанси от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Професионалният му опит започва през 2007 г., когато постъпва на работа в „ПроКредит Банк“ (България) АД като Експерт „Кредитиране на МСП“, през 2010 г. е назначен  като Експерт „Кредити на фирми“  в „Първа инвестиционна банка“ АД.  Присъединява се към екипа  на „Тексим Банк“ АД в Дирекция „Корпоративно банкиране“ през 2014г. От 2016 г. е част от екипа на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД.


Татяна Колева

Главен счетоводител
Татяна Колева притежава магистърска степен по „Счетоводство и одитинг на нефинансовите предприятия“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов.
Развитието й във финансовата сфера стартира от 2005 г. в „БенчМарк Груп“ АД и ИП „БенчМарк Финанс“ АД на длъжност счетоводител.
От 2006 г. до настоящия момент е главен счетоводител в УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД (бивше УД "БенчМарк Асет Мениджмънт" АД).
От средата на 2012 г. заема длъжността главен счетоводител й в УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД.

Деница Кукушева

Експерт „Бек офис“, Направление „Бизнес Операции“
Деница Кукушева има над десетгодишен опит  на българския капиталов пазар, притежава магистърска степен по „Финанси“ . По настоящем специализира „Теория и практика на валутната търговия – Forex“ като магистърска специалност към  Университета за национално и световно стопанство. Деница се присъединява към екипа на УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД през 2017 година.