ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

ДФ Тексим Консервативен Фонд

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Стратегия и цели

1. Инвестиционната цел на Фондa е да поддържа стойността на имуществото на фонда и да реализира доходност, основана предимно на капиталови печалби и лихвен доход при зададено ниско до умерено ниво на риск.
 

2. Фондът инвестира в прехвърляеми дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и в депозити в кредитни институции.
 

3. Дълговите ценни книжа и инструментите на паричния пазар, в които инвестира Фондът, могат да бъдат емитирани от Република България, от друга държава членка или трета държава, както и от други дружества.
 

4. Реализираните доходи и печалбата от дейността на Фонда се реинвестират в неговата дейност с оглед нарастване нетната стойност на неговите активи в интерес на притежателите на дялове.

Профил на инвеститора

Инвестицията в дялове на Фонда е предназначена за инвеститори, които биха искали да инвестират средства в диверсифициран продукт, който предлага запазване на стойността на инвестицията им, осигурен от инвестициите в инструменти на паричния пазар и дългови ценни книжа при поемането на ниско до умерено ниво на риск.

Типичният инвеститор е лице, което цели увеличение на инвестицията си в дългосрочен план, като едновременно с това при нужда от средства може да се възползва от ликвидността на инвестицията си в дялове на фонда, като ги предяви за обратно изкупуване.

Инвестицията в дялове на Фонда е подходяща и за институционални инвеститори, които следват умерена или консервативна политика при управление на средствата си и имат дългосрочен инвестиционен хоризонт. Инвестирайки част от активите на институционалния инвеститор в дялове на фонда би позволило диверсификация на инвестиционния портфейл, като в същото време би дала възможност за бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход  от вложението им във фонда.

Влагането на средства във Фонда е подходящо и за корпоративни инвеститори, които временно или в средносрочен план разполагат със свободни парични средства, и нямат инвестиционна алтернатива, която би им осигурила едновременно доходност и ликвидност на инвестицията.

Инвестиционни ограничения

Видове
инструменти
(активи)
Относителен дял в размера
на общите активи на фонда
1 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 90%
2 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка; До 90 %
3 Прехвърляеми дългови прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд; До 90 %
4 Наскоро издадени прехвърляеми дългови ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорният фонд; До 10 %
5 Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз; До 100 %
6 Инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на инвеститорите или спестяванията и отговарят на условията, определени в чл. 38, ал. 1, т. 9 от ЗДКИСДПКИ; До 90 %
     
     

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Такси свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда

При покупка на дялове от ДФ “Тексим Консервативен Фонд”, инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи по заплащането на закупените дялове (например таксите по банковите преводи).При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим парични Пазари” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи , но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.

Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.
 
Платените от инвеститора такси се използват за управление на фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Депозитар

Уникредит Булбанк АД, гр. София, пл. Света Неделя 7

Процедура по записване

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:


- подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща законоустановените реквизити, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Поръчка за покупка на дялове може да се получи на гишетата.

- превеждат по банков път сумата срещу записаните дялове в специалната левова сметка IBAN №  BG34UNCR96601040588908, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открита в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.

- в случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.
Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.

Инвеститорите могат всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. да закупят и продадат обратно дялове на Фонда като подадат поръчки в офиса на “Тексим Aсет Мениджмънт” ЕАД в гр.София, бул. „Тодор Александров” № 117.

Инвестиционни посредници

Уникредит Булбанк, ПИБ, Реал Финанс и др.