ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

ДФ Тексим България

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Стратегия и цели

1.  Целта на Фонда е реализирането на висока доходност, основана на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск, посредством инвестиции предимно в акции и в по - малка степен в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар.

2. Фондът може да прилага подходящи стратегии за хеджиране, чрез сделки с деривати. Няма сигурност, че подобни техники, ако бъдат използвани, ще доведат до по- добри резултати за представянето на Фонда.

3. Приходите от дивиденти се реинвестират.

Профил на инвеститора

Препоръка: Възможно е този Фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките до 3 години.

Инвестиционни ограничения

Видове
инструменти
(активи)
Относителен дял в размера
на общите активи на фонда
1 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;  До 90%
2 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; До 30%
3 Акции в дружества и други прехвърляеми ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в Правилата на договорния фонд; До 30%
4 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; До 20%
5 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен; До 20%
6 Прехвърляеми дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от Комисията за финансов надзор, или са предвидени в Правилата на договорния фонд; До 20%
7 Дялове (акции) на други колективни инвестиционни схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ; До 10%
8 Наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е включено поемане на задължение да се иска допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на официален пазар на фондова борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от комисията по предложение на заместник-председателя, или са предвидени в правилата на договорния фонд; До 10%
9 Други допустими съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар; До 10%
10 Прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар извън тези по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ До 10%
11 Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях
инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по чл. 38, ал. 1, т.1-3 от ЗДКИСДПКИ
До 10%
12 Влогове в кредитни институции, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца. Кредитните институции в трета държава трябва да спазват правила и да са обект на надзор, които Комисията за финансов надзор е определила за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз. Не по малко от 2%

Данъчни предимства

Корпоративно данъчно облагане

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на ЗДКИСДПКИ, не се облагат с корпоративен данък.

Облагане на доходите на притежателите на дялове от Фонда

Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал.1, т.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във вр. с § 1, т. 11, б. б) от ДР на ЗДДФЛ, сделките, сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са определени като необлагаеми.

Такси и други разходи

Такси свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на Фонда


Няма разходи за емитирането на дялове.
Няма разходи при обратното изкупуване на дялове.

При обратно изкупуване на дялове от ДФ “Тексим България” инвеститорът не заплаща транзакционни разходи, но дължи всички разходи за превод на дължимата сума по банковата сметка, посочена от инвеститора.

Разходите за превод се удържат от дължимата сума при продажбата на дялове на договорния фонд.

Платените от инвеститора такси се използват за управление на фонда, включително разходи за маркетинг и предлагане. Тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Банка депозитар

Уникредит Булбанк АД, гр. София, пл. Света Неделя 7

Процедура по записване

Инвеститорите купуват (записват) дялове на осигуреното гише (офис) от УД „Тексим Асет Мениджмънт“ЕАД в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ No 117, като за целта извършват следните действия:


- подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща законоустановените реквизити, лично, чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен посредник/банка. Поръчка за покупка на дялове може да се получи на гишетата.

- превеждат по банков път сумата срещу записаните дялове в специалната левова сметка IBAN №  BG89UNCR96601040588209, банков код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк АД, открита в полза на Фонда или я внасят на гишето на Управляващото дружество.

-  в случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с ценни книжа и декларация, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник.
Продадените дялове се отнасят по индивидуални подсметки на инвеститорите в сметката на управляващото дружество в Централен депозитар.
                   
Инвеститорите могат всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. да закупят и продадат обратно дялове на Фонда като подадат поръчки в офиса на “Тексим Aсет Мениджмънт” ЕАД в гр.София, бул. „Тодор Александров” № 117.

Инвестиционни посредници

Уникредит Булбанк, ПИБ, Реал Финанс и др.